NIF/NIE/CIF/Passaport *    Marca en cas de passaport
Nom i Cognoms *
Correu electrònic *
Mòbil *
Categoria de la incidència *
Assumpte (descripció breu de la incidència informàtica) *
Descripció detallada de la incidència informàtica *
Adjuntar captura/es pantalla de l'error *
Formats permesos (doc,docx,odt,jpg,jpeg,pdf,png). Mida màxima dels arxius (5 Mb).
Guia de requeriments tècnics i FAQs
De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Reus.

En aplicació del principi de transparència, el Registre d’activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat L'atenció i, si escau, gestió de la incidència tècnica.
Legitimació El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d’una obligació legal, per raons d’interès públic, en execució d’un contracte, en exercici d’un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l’exercici de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.
Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la Oficina d’Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/