Informació sobre la normativa de Protecció de dades de caràcter personal (RGPD-LOPDGDD)

L'Ajuntament de Reus i els seus ens municipals són Responsable del tractament de les dades personals que realitzen els seus serveis, garanteix un nivell alt de seguretat i protecció en el seu ús i vetlla perquè les dades personals s'utilitzen de conformitat amb la base jurídica que fonamenta la seva recollida.


Drets de les persones interessades


Les persones interessades poden exercir aquests drets de les formes següents:


Registre d'activitats de tractament (RAT)


El RAT és la nova eina de gestió de la protecció de dades que ha introduït el Reglament General de Protecció de Dades i que substitueix els fitxers, amb l'objectiu que sigui un instrument més dinàmic i més actualitzat als canvis permanents. Aquest Registre consisteix en la descripció de tots els tractaments de dades personals que fa una entitat i ha d'incorporar, com a mínim, la informació següent:


Principis relatius al tractament


Les dades personals han de ser:


Definicions


D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, s'entén per:


Normativa aplicable