Ajuntament de Reus
Queixes, incidències i suggeriments
DADES PERSONALS
NIF *
NOM *
COGNOMS *
CORREU ELECTRÒNIC *
TELÈFON
DADES DE LA QUEIXA, INCIDÈNCIA I SUGGERIMENT
ADREÇA *
Carrer i número
  
Carrer
  
Barri
  
Tota la ciutat o sense adreça
     
DESCRIPCIÓ CURTA *
DESCRIPCIÓ LLARGA
DOCUMENTS ADJUNTS
Formats permesos (jpg i pdf). Tamany màxim de l'arxiu (4 Mb).
De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Reus.

En aplicació del principi de transparència, el Registre d’activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat L'atenció i , si escau, gestió de la seva queixa, incidència i/o suggeriment.
Legitimació El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d’una obligació legal, per raons d’interès públic, en execució d’un contracte, en exercici d’un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l’exercici de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.
Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la Oficina d’Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/
www.reus.cat
© Ajuntament de Reus Plaça del Mercadal · 43201 Reus
977 010 010 · ajuntament@reus.cat