REGISTRE ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT DE REUS

 
Quin tipus d'identitat digital necessito i com puc obtenir-la per fer un tràmit telemàtic?
Aspectes legals

Aquest registre electrònic està regulat conforme al reglament de registre electrònic de l'Ajuntament de Reus aprovat al 24 de juliol de 2009 i d'acord a la llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 
La presentació d'una sol.licitud, escrit o comunicació en el registre electrònic de l'Ajuntament de Reus un dia inhàbil (d'acord al calendari de la seu electrònica municipal , als efectes del còmput de terminis, i pel que fa al compliment d'aquests terminis per part dels interessats, s'entendrà realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent, excepte que una norma permeti expressament la recepció en un dia inhàbil.
 
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
 
Requeriments Tècnics

Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina.
 
Incidència o suggeriment

En cas de patir alguna incidència tècnica o voler fer un suggeriment, ho pot notificar  omplint el següent formulari